Pripomienky k návrhu štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Štandardy nájdete k dispozícii aj na stiahnutie vo verzii .pdf.


A. Pripomienkujúci subjekt (povinný údaj) *


B. Pridať pripomienku (povinný údaj) *