Pripomienky k návrhu sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Návrh sadzobníka nájdete k dispozícii aj na stiahnutie vo verzii .pdf.

Aktuálne platný sadzobník poplatkov za úkony


A. Pripomienkujúci subjekt (povinný údaj) *


B. Pridať pripomienku (povinný údaj) *